code demo tạo chức năng login trong reactnative với json server API

Code: Javascript | Auth: 03cd82
//1. Tạo navigation tạo ra 2 màn hình: Login và Home, khi vào app thì hiển thị login, đúng thông tin thì tự chuyển sang home


//======== File App.js ====================================
import * as React from 'react';
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
import { createNativeStackNavigator } from '@react-navigation/native-stack';
import LoginComp from './comp/LoginComp';
import HomeComp from './comp/HomeComp';
const StackDemo = createNativeStackNavigator();


const App = () => {
 return (
  // Bước 3: Định nghĩa Navigation
  //Tình huống 1: App chính chỉ có Nav
  <NavigationContainer>
   <StackDemo.Navigator initialRouteName='LoginComp'>
    <StackDemo.Screen name='HomeComp' component={HomeComp} options={{ title: 'Trang chủ' }} />
    <StackDemo.Screen name='LoginComp' component={LoginComp}
            options={{headerShown: false}} />
 
   </StackDemo.Navigator>
  </NavigationContainer>


 )


}


export default App;

//======== File LoginComp.js ====================================

import { View, Text, Button } from "react-native";
import { TextInput } from "react-native-gesture-handler";
import { useState } from "react";
import AsyncStorage from '@react-native-async-storage/async-storage';
const LoginComp =( props )=>{
  const [username, setusername] = useState("");
  const [passwd, setpasswd] = useState("");
  const doLogin = ()=>{
    // kiểm tra hợp lệ dữ liệu
    if(username.length == 0) {
      alert("Chưa nhập Username"); return;
    }
    if(passwd.length == 0) {
      alert("Chưa nhập Password"); return; // lệnh return để thoát hàm login
    }


    // thực hiện fetch để lấy dữ liệu về
    let url_check_login = "http://192.168.75.154:3000/tb_users?username=" + username;


    fetch (url_check_login)
    .then ( (res)=>{ return res.json (); } )
    .then (  async (res_login) => { 
      if(res_login.length != 1)
      {
        alert("Sai username hoặc lỗi trùng lặp dữ liệu");
        return;
      }else{
        // số lượng lấy được 1 bản ghi ==> kiểm tra password
        let objU = res_login[0];
        if(objU.passwd != passwd){
          alert("Sai password"); return;
        }else{
          // đúng password: lưu thông tin vào storage
          try {
            await AsyncStorage.setItem('loginInfo', JSON.stringify( objU )  );
            // chuyển màn hình sang màn hình home
            props.navigation.navigate('HomeComp');


           } catch (e) {
            // saving error
            console.log(e);
           }
        }


      }


    })


  }
  return (
    <View style={{ margin:30}} >
      <Text>Màn hình đăng nhập</Text>
      <TextInput placeholder="Username" onChangeText={ (txt)=>{ setusername(txt)} } />
      <TextInput placeholder="Passwd" onChangeText={ (txt)=>{ setpasswd(txt)} }
          textContentType="password" secureTextEntry={true} />
      <Button title="Login" onPress={doLogin} />


    </View>
  )
}


export default LoginComp;


//======== File HomeComp.js ====================================

import { View, Text } from "react-native";
import AsyncStorage from '@react-native-async-storage/async-storage';
import React,{ useState } from "react";


const HomeComp =(props)=>{
  const [loginInfo, setloginInfo] = useState({})
  const getLoginInfo = async()=>{
    try {
      const value = await AsyncStorage.getItem('loginInfo')
      if(value !== null) {
        // lấy được dữ liệu
        setloginInfo (  JSON.parse (value) );


      }
     } catch(e) {
      // error reading value
      console.log(e);
     }
  }


  React.useEffect(() => {
    const unsubscribe = props.navigation.addListener('focus', () => {
      // khi màn hình được active thì lệnh trong này hoạt động
     getLoginInfo();
    });
 
    return unsubscribe;
   }, [props.navigation]);


  return (
    <View>
      <Text>Màn hình Home</Text>
      <Text>Username: {loginInfo.username} -- {loginInfo.fullname} </Text>
    </View>
  )
}


export default HomeComp;