code demo custom provider sanpham

Code: Java | Auth: 03cd82
///======= lớp MyDbHelper 

public class MyDbHelper extends SQLiteOpenHelper {
  static String DB_NAME ="db_banhang";
  static int VERSION = 1;

  public MyDbHelper(@Nullable Context context) {
    super(context, DB_NAME, null, VERSION);
  }

  @Override
  public void onCreate(SQLiteDatabase sqLiteDatabase) {

    String sql = "CREATE TABLE tb_sanpham( id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT," +
        " name TEXT NOT NULL UNIQUE ); ";
    sqLiteDatabase.execSQL(sql);

    // chèn dữ liệu DEMO
    String sql_insert = "INSERT INTO tb_sanpham (name) VALUES('Điện thoại'), " +
        " ('Máy tính'),('Tivi'), ('Tủ lạnh') ";
    sqLiteDatabase.execSQL(sql_insert);

  }

  @Override
  public void onUpgrade(SQLiteDatabase sqLiteDatabase, int i, int i1) {

  }
}

//================== file DAO SanPhamDAO

public class SanPhamDAO {
  MyDbHelper dbHelper;
  SQLiteDatabase db;

  public SanPhamDAO(Context context){
    dbHelper = new MyDbHelper(context);
    db = dbHelper.getWritableDatabase();
  }


  // xây dựng hàm trả dữ liệu về cho provider
  public Cursor providerSelectAll(String[] columns,String selection, String[] selectionArgs,String orderBy ){
    Cursor c = db.query("tb_sanpham", columns, selection, selectionArgs, null, null,orderBy );
    return c;
  }


//  public Cursor query(String table, String[] columns,
//            String selection, String[] selectionArgs,
//            String groupBy, String having, String orderBy) {
//    throw new RuntimeException("Stub!");
//  }
}

///================= lớp SanPhamProvider 

public class SanPhamProvider extends ContentProvider {
  public static String AUTHOR = "vn.edu.spx.demoprovidersanpham_src.sanphamProvider";
  public static String TB_SANPHAM = "tb_sanpham";

  // URI: content://vn.edu.spx.demoprovidersanpham_src.Provider/tb_sanpham

  UriMatcher uriMatcher;// quản lý danh sách uri và xác định người dùng vào uri nào
  SanPhamDAO sanPhamDAO;
  Cursor cursor;

  @Override
  public boolean onCreate() {
    // khởi tạo các giá trị
    uriMatcher = new UriMatcher(UriMatcher.NO_MATCH);
    uriMatcher.addURI(AUTHOR,TB_SANPHAM, 1); //content://vn.edu.spx.demoprovidersanpham_src.Provider/tb_sanpham
    uriMatcher.addURI(AUTHOR, TB_SANPHAM + "/#", 2); //content://vn.edu.spx.demoprovidersanpham_src.Provider/tb_sanpham/3

    // khởi tạo DAO
    sanPhamDAO = new SanPhamDAO( getContext() );

    return false;
  }

  @Nullable
  @Override
  public Cursor query(@NonNull Uri uri, @Nullable String[] strings,
            @Nullable String s, @Nullable String[] strings1,
            @Nullable String s1) {
    int code_uri_matcher = uriMatcher.match( uri );
    Log.d("zzzzz", "query: code uri = " + code_uri_matcher);

    switch (code_uri_matcher){
      case 1: // gọi DAO lấy tất cả dữ liệu trong bảng
        cursor = sanPhamDAO.providerSelectAll(strings,s, strings1, s1);
        break;
      case 2:
        //xử lý lấy 1 bản ghi trả về
        String strWhere = "id = " + uri.getPathSegments().get(1);
        cursor = sanPhamDAO.providerSelectAll(strings,strWhere, strings1, s1);
        break;
    }
     
    return cursor;
  }

  @Nullable
  @Override
  public String getType(@NonNull Uri uri) {
    return null;
  }

  @Nullable
  @Override
  public Uri insert(@NonNull Uri uri, @Nullable ContentValues contentValues) {
    return null;
  }

  @Override
  public int delete(@NonNull Uri uri, @Nullable String s, @Nullable String[] strings) {
    return 0;
  }

  @Override
  public int update(@NonNull Uri uri, @Nullable ContentValues contentValues, @Nullable String s, @Nullable String[] strings) {
    return 0;
  }
}

//========== đăng ký manifest

 <provider
      android:authorities="vn.edu.spx.demoprovidersanpham_src.sanphamProvider"
      android:name=".Provider.SanPhamProvider"
			android:exported="true"
			/>


///============= Bên ứng dụng Client thực hiện thao tác sau để lấy dữ liệu và hiển thị lên log

 Uri uri0001 = Uri.parse("content://vn.edu.spx.demoprovidersanpham_src.sanphamProvider/tb_sanpham");

    Cursor cursor = getContentResolver().query(uri0001,null, null, null, null);
    
    cursor.moveToFirst();
    while (!cursor.isAfterLast()){

      Log.d("zzzz", "dòng dữ liệu id = " + cursor.getInt(0) + ", name = " + cursor.getString(1));
      cursor.moveToNext();
    }