code broadcast receiver đơn giản trong android

Code: Java | Auth: 03cd82
============= Code lớp nhận BroadCast====================
public class DemoBroadcastReceiver extends BroadcastReceiver {
  @Override
  public void onReceive(Context context, Intent intent) {
    Toast.makeText(context, "Đã nhận Broadcast", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }
}

============== Code mainifest===============
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  package="vn.edu.spx.vd_broadcast">
  <uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE"/>
  <application
    android:allowBackup="true"
    android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
    android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/Theme.VDbroadcast"
    tools:targetApi="31">
    <receiver android:name=".DemoBroadcastReceiver"
      android:enabled="true"
      android:exported="true">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.PHONE_STATE"/>
      </intent-filter>
    </receiver>

    <activity
      android:name=".MainActivity"
      android:exported="true">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>
=================== Nếu muốn gọi activity từ trong broadcast receiver thì bạn thêm code sau vào trong hàm onReceive()
  // gọi Activity
    Intent i = new Intent(context, MainActivity2222222.class);
    i.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); // phải có dòng này mới chạy được, để cho activity chạy ở một task riêng
    i.putExtra("dulieu","Dữ liệu trong file Broadcast");

    context.startActivity(i);

============= Tự gửi broadcast từ activity thì bạn thêm 1 nút bấm vào activity chính, sau đó viết code cho sự kiện click 

 // gửi quảng bá nội dung
        Intent intentBroadcast = new Intent(getApplicationContext(), DemoBroadcastReceiver.class);
        intentBroadcast.setAction("vn.edu.spx.vd_broadcast.DEMO_GUI_BROADCAST_01");

        sendBroadcast(intentBroadcast);
        
        // đăng ký vào manifest chỗ intent-filter của thẻ <receiver>
//         <action android:name="vn.edu.spx.vd_broadcast.DEMO_GUI_BROADCAST_01"/>