Cài đặt PHP trên Ubuntu

Code: Default | Auth: 03cd82

 

Cài PHP8 cho Apache2 trên Ubuntu 20

$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade
$ sudo apt install ca-certificates apt-transport-https software-properties-common

Tiếp theo cài bước sau: 

$ sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Bấm Enter để đồng ý cài đặt

Tiếp theo cài một số module cho php. Thư viện libapache2-mod-php8.0

apt install libapache2-mod-php8.0 php8.0-common php8.0-mbstring php8.0-curl php8.0-gd php8.0-cli php8.0-zip php8.0-mysql php8.0-gd php8.0-intl  php8.0-xml php8.0-xsl php8.0-zip  php8.0-intl

 

Tự động nhận php phiên bản cao nhất tùy thuộc hệ điều hành thì cài lệnh sau:

apt install php libapache2-mod-php php-common php-mbstring php-curl php-gd php-cli php-zip php-mysql php-gd php-intl  php-xml php-zip  php-intl 

 

Nếu muốn dùng php8 với fpm thì cài thêm lệnh sau:

sudo apt install php8.0-fpm libapache2-mod-fcgid
// fpm nó không mặc định chạy nên phải tự bật

$ sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
$ sudo a2enconf php8.0-fpm

 

khởi động lại webserver

$ sudo systemctl restart apache2