Cài đặt composer trên ubuntu 20

Code: Default | Auth: 03cd82

Thực hiện theo các bước dưới đây

sudo apt update
sudo apt install php-cli unzip

 

cd ~
curl -sS https://getcomposer.org/installer -o /tmp/composer-setup.php

 

HASH=`curl -sS https://composer.github.io/installer.sig`

 

php -r "if (hash_file('SHA384', '/tmp/composer-setup.php') === '$HASH') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"

 

sudo php /tmp/composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

Cuối cùng chạy lệnh để xem phiên bản

composer -v