Ẩn thanh tiêu đề, làm ứng dụng tràn màn hình

Code: Default | Auth: 03cd82

Ẩn thanh tiêu đề

Trong hàm onCreate của file java activity bạn thêm như sau:

// bạn kết hợp 2 lệnh sau
requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); //Ẩn tên ứng dụng trên thanh tiêu đề
getSupportActionBar().hide(); // Ẩn cả thanh tiêu đề đi

Ẩn thanh tiêu đề

Bạn vẫn nhìn thấy thanh trạng thái của điện thoại ở trên cùng.

Làm ứng dụng toàn màn hình (sẽ ẩn thanh trạng thái)

Bạn thêm code sau vào trước lệnh setContentView của hàm onCreate ở code java của activity.

this.getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN,
        WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); //Bật chế độ toàn màn hình

Ứng dụng toàn màn hình

 

Code MainActivity.java

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.view.Window;
import android.view.WindowManager;

public class MainActivity extends AppCompatActivity { // (1)

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { // (2)
    super.onCreate(savedInstanceState);

    requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); //Ẩn tên ứng dụng
    getSupportActionBar().hide(); // Ẩn luôn thanh tiêu đề

    this.getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN,
        WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); //bật chế độ toàn màn hình

    setContentView(R.layout.activity_main); // (3)
  }
}

 

Tham khảo thêm code tạo delay có thể áp dụng làm màn hình chào https://zezo.dev/note/code-tao-delay-sau-5s-trong-android--co-the-ap-dung-cho-man-hinh-chao